Drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama rol alma gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe spontane, şimdi ve burada ilkesine, 'mış' gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Atölye süreçlerinde yaratıcı dramanın doğaçlama ve oyuna dayalı eğitim-öğretim anlayışının içinde yer alan sanatlar eğitimiyle ilgili çalışmalar edebiyat, resim, müzik, heykel vb. yer almaktadır. Yaratıcı drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerde; özgüven, empati, problem çözme, kendini ifade edebilme, karar verme, yaratıcılık, estetik, hayal gücü/imgelem kullanma, duygularının farkına varma, duygularını ifade etme ve sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirmeyi sağlamaktadır.

GEREKÇE: Drama; rol alma ve problem çözme yollarıyla birlikte öğrenmeyi sağlamaktadır. Hayatla iç içe olan dramanın eğitim alanında, özellikle de 4-6 yaş grubu öğrencilerinde, kullanılmaması düşünülemez. Bu çalışmada 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğreticilerinin drama yöntemini kullanma durumuna ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu kuran kursu eğiticilerinin sınıf ortamında veya çocukların oyun alanlarında daha etkili ve verimli çalışmaları için düşünülmüştür.

Kuran Kursu eğiticilerinin drama eğitimi konusunda yeterli deneyime sahip olmamaları projenin hazırlanmasında temel gerekçe olmaktadır. Nitekim bu alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde eğitimcilerin drama eksenli özellikle piyes ve tiyatro metinleriyle gölge oyunu metinlerinde, Nasrettin Hoca fıkralarında, fabllarda drama yöntemini etkin bir şekilde kullandıkları takdirde meslek yaşamları boyunca daha etkin olabildikleri gözlemlenmiştir. Kuran kursu eğiticileri, drama yönteminin kullanımı sayesinde öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri noktasında özgüvenlerinin gelişeceğini, daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceklerini düşünüyoruz.

OKUL ÖNCESİ DRAMA EĞİTİMİ
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI 1- Okulöncesi Dramaya Giriş
2-Okulöncesi Dramada Temel Kavramlar
3-Eğitimde Dramanın Çocuklara Etkileri
4-Okulöncesi Dramanın Planlanması ve İşleyişi
5-Okulöncesi Drama Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
6-Okulöncesi Drama Etkinliği Sonrası Destekleyici-Tamamlayıcı Etkinlikler
7-Okulöncesi Drama Etkinliği Sonrası Tartışma Düzeyleri
8-Okulöncesi Drama Etkinliği Sonrası Soru Sorma
9-Okulöncesi Dramada Müzik ve Sanat Etkinliği
10-Okulöncesi Dönemde Drama Uygulamaları
11-Okulöncesi Dönemde Dramatizasyon
12-Okulöncesi Dönemde Dramatizasyon Uygulamaları
EĞİTİM SÜRESİ 12 Saat: 3 Saat online/9 Saat uygulamalı olarak yüz yüze yapılabilir. Tamamının yüz yüze yapılması daha verimli olacaktır.