Stres Yönetimi Eğitimi iş ve özel hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmaktır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Bu eğitimle birlikte katılımcılar stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek, iş hayatında stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacaktır. Eğitim süresince kişisel potansiyelleri kavrayacak, kişilerin stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır. Katılımcıların iş hayatında karşılaştıkları soru ve sorunlar eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanabilmektedir. Bu eğitim sayesinde açık bir iletişime, detaylı öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Stres Yönetimi Eğitimi: Stresi oluşturan ana nedenleri ortaya koyarak önleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı, stres süreçlerinin yönetimi ve stres nedenlerinin hangi yöntem ve tekniklerle bertaraf edilebileceği hususunda katkı sunar. Aynı zamanda stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmayı hedeflemektedir.

GEREKÇE:
Cezaevi Vaizi: Cezaevlerinde uygulanan din eğitimiyle, mahkumların iç varlığına nüfuz ederek onları ıslah etmek, bir daha suç işlemelerinin önüne geçmek ve onları topluma yararlı bir fert olarak serbest bırakmak amaçlanmaktadır. Onları ıslah için öncelikle psikolojik hallerinin iyi bilinmesi gerekir. 

Cezaevlerinde iyileştirmelere gidilmesi, mahkumların ıslahı ve uyumlu bir kişilik yapısına kavuşturulması, ciddi manada eğitsel tedbirlerin alınmasını ve mevcut ıslah çalışmalarının daha üst düzeyde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Mahkumlara yönelik din eğitiminin belirli esaslara bağlanması, din eğitiminde mahkumların psikolojik hallerinin dikkate alınması ve görevli din adamlarının mahkum psikolojisiyle ilgili olarak stres yönetimi eğitiminden geçmesi, bu eğitimden daha iyi sonuçlar alınmasına ve mahkumların ıslah edilmiş şekilde topluma dönmelerine son derece olumlu katkılar sağlayacaktır. Böylece mahkûmların hayata bakış açısı değişecek ve hayata tutunamayanlar arasında değil de hayata dört elle sarılanlar arasında yer alacaktır.

Manevi Destek Personeli: Manevi destek hizmeti, dini referanslardan hareketle, sağlık kuruluşlarında, huzur evlerinde, kadın sığınma evlerinde, bakım sosyal rehabilitasyon merkezlerinde ve sevgi evlerinde yürütülmektedir. Bu kurumlarda hizmet alan insanların üzüntülü, sıkıntılı, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu alanda hizmet veren personelimiz mesleki alanda yüksek ihtisas sahibidir. Sağlık kuruluşlarında hastalara, sığınma evlerinde, huzur evlerinde, BSRM merkezlerinde ve sevgi evlerindeki bireylere yönelik dini referanslarla yapılan telkinlerde bireylerin psikolojik hallerinin dikkate alınması ve görevli din adamlarının kişinin psikolojisiyle ilgili olarak stres yönetimi eğitiminden geçmesi, bu eğitimden daha iyi sonuçlar alınmasına vesile olacaktır. Manevi Destek Personeli bu eğitim sayesinde bireylerin maruz kaldığı üzüntü, sıkıntı, korku ve ümitsizlik hallerinde kendilerine verilecek moral ve motivasyon ile sosyal hayata dönmelerine vesile olacaktır.Manevi Destek Personelinin cezaevlerinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulan manevi hizmet sunmak için stres yönetimi eğitimini alması önemli bir gerekliliktir. Zira cezaevi şartlarında mahkûmların, sağlık kuruluşlarında, huzur evlerinde, kadın sığınma evlerinde, bakım sosyal rehabilitasyon merkezlerinde ve sevgi evlerinde kalan bireylerin yaşadığı stres farklılık göstermektedir. Manevi Destek Personeli Stres Yönetimi Eğitiminden aldıkları ile bireylerin durumlarını göz önüne alarak onlarla iletişime geçecek, bu şekilde manevi rehberlik ve din hizmetlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirecektir.

Stresten kaçınmanın mümkün olmadığı kurumlarda stresi yönetebilmek; bireylerin ruh ve beden sağlığını koruması, daha üretken ve verimli bir hayat yaşaması ve bunu çalıştıkları kuruma yansıtması açısından önem kazanmaktadır. “Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denilmektedir”. Örgütsel stres yönetimi ise; bireysel ve örgütsel stresi önleyerek bireylerin sağlığını koruyabilecek belirli metotları olan bir kurum felsefesidir. Dolaysıyla örgütsel stres yönetimi, sadece birey esaslı bir yaklaşım değil, aynı zamanda kurumun ve işin özelliklerinin de dikkate alınarak uygulandığı bütüncül bir yaklaşımdır.
EĞİTİM KONUSU Saat süresi
• Manevi Yönelimli Danışma Maneviyat nedir?
Maneviyata ilişkin kuramsal bir çerçeve.
Din maneviyat ve ilişkili kavramlar
Dine ve maneviyata farklı yaklaşımlar.
Maneviyatın ruh sağlığı ve iyi oluş ile ilişkisi
Manevi yönelimli danışma nedir?
Manevi yönelimli danışmanlığın amaçları nelerdir?
Manevi yönelimli görüşme ilke ve teknikleri
Uyulama örnekleri ve geri bildirim.
5
• Manevi Yönelimli Danışmada Kişilerarası İletişim
İletişim nedir ve iletişim türleri
Kişilerarası iletişimde temel öğeler.
Etkili iletişimde temel beceriler
Etkili iletişim önündeki engeller
Manevi Danışmanlıkta Terapötik iletişim
Manevi Danışmanlıkta Terapötik iletişim becerileri
Manevi Danışmanlıkta Terapötik iletişim becerileri uygulamaları
Uygulama örnekleri ve geri bildirim.
5
• Manevi Danışmanlık Sürecinde Karşılaşılan Zorlu Konular Manevi danışmanlık yeterlikleri
Manevi danışmanlıkta ölçme ve değerlendirme
Manevi danışmanlıkta özel konular
Zorlu konularla çalışmanın Psikolojik etkileri.
İkincil travma ve stres
İkincil travma ve stresin etkileri ve belirtileri.
İkincil travma ve stersle başetme becerileri
Manevi danışmanlıkta etik konular
Farklı Kurumlarda Manevi Danışmanlık Uygulamaları
5
•Eğitimcilere süpervizyon
Geribildirim ve değerlendirme.
3